ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
LEVERING VAN GOEDEREN / LEVERING VAN DIENSTEN / ONDERAANNEMING

 

SECTIE A: ALGEMENE BEPALINGEN
De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer tenzij daarvan nadrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van wordt afgeweken.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, uitnodigingen tot het doen van
een aanbod, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en overeenkomsten waarbij Opdrachtgever optreedt als
koper of verwerver van zaken en Goederen (hierna: Goederen) alsmede als Opdrachtgever ten aanzien van te
verrichten diensten of (onder)aanneming van werk, waaronder begrepen onderaannemingswerk, ontwerpwerk
alsmede op iedere andere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te verstrekken opdracht, alles in de ruimste
zin des woord (hierna: Diensten).
1.2 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming van) alle overeenkomsten die
Opdrachtgever zal sluiten. Afwijking van deze inkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden
overeengekomen.
1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan Projects Support BV.
1.4 Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtgever over de
totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt of een overeenkomst tot stand laat komen.
1.5 Algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en
worden hierbij nadrukkelijk afgewezen.
1.6 In geval van het verrichten van diensten/aanneming van werk zijn zowel de Bepalingen ten aanzien van de
Levering van Goederen (Sectie B) alsmede de Bepalingen ten aanzien van Het verrichten van
diensten/aanneming van werk (Sectie C) van toepassing.
1.7 Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de tussen
partijen gesloten overeenkomst(en), wettelijke regelingen en/of voorschriften, zal de voor de Opdrachtnemer
meest stringente bepaling van toepassing zijn voor zover niet nadrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

2. Totstandkoming van een overeenkomst

2.1 Op een aanvraag van Opdrachtgever volgt een niet herroepelijke aanbieding van de Opdrachtnemer.
2.2 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op basis van de door
Opdrachtgever opgemaakte opdrachtbevestiging, Bestelbon of andersluidend schriftelijk stuk (hierna:
Overeenkomst) waarmee Opdrachtgever de overeenkomst tot stand wenst te laten komen.
2.3 Indien een door Opdrachtgever opgemaakte schriftelijke Overeenkomst volgt op een aanbieding van de
Opdrachtnemer, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Overeenkomst door Opdrachtgever
is verzonden. Indien een schriftelijke Overeenkomst door Opdrachtgever wordt geplaatst zonder een daaraan
voorafgaande aanbieding van Opdrachtnemer, dan komt de overeenkomst tot stand door de uitvoering van de
diensten of de levering van de Goederen overeenkomstig de Overeenkomst.
2.4 Ingeval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst
opgeschort tot het moment dat de schriftelijke bevestiging in de vorm van een Overeenkomst door
Opdrachtgever is verzonden. De uitvoering van de mondelinge overeenkomst wordt echter niet opgeschort
indien bij het aangaan van de mondelinge overeenkomst door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een
bestelnummer is verstrekt.
2.5 Bij afroepcontracten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de Overeenkomst voor een
(deel-)levering, binnen het kader van het afroepcontract, door Opdrachtgever is verzonden.
2.6 In voorkomende gevallen kan de aanschaffingsprocedure als hiervoor bedoeld ook geschieden door middel
van EDI-berichten (EDI = Electronic Data Interchange; Elektronisch dataverkeer), waarbij alsdan de EDIberichten gelijk worden gesteld met schriftelijke stukke


3. De inhoud van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst van Opdrachtgever vormt de gehele overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer en bevat in beginsel alle afspraken en voorwaarden zoals die tussen partijen zullen gelden.
Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Opdrachtgever ter beschikking
gestelde of door haar goedgekeurde layouts, modellen, ontwerpen, mallen, schetsen, tekeningen, patronen,
specificaties, technische informatie, speciale toepassingstechnieken, instructies, keuringsvoorschriften en
dergelijke, dan maken deze tevens deel uit van de overeenkomst.
3.2 Geen enkele toezegging, afspraak door of vertegenwoordiging van Opdrachtgever, zijn agent of enig iemand
van zijn personeel is bindend voor Opdrachtnemer, tenzij deze schriftelijk wordt bevestigd door een door
Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon.
3.3 Iedere wijziging in de uitvoering van de overeenkomst alsmede iedere nadere afspraak die afwijkt van de in
de Overeenkomst vermelde voorwaarden is slechts bindend voor Opdrachtgever na de schriftelijke en
ondertekende bevestiging tot wijziging van de Overeenkomst.
3.4 Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na afloop daarvan zonder
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, personen die: a) arbeid verrichten in dienst van Opdrachtgever; b)
arbeid hebben verricht in dienst van Opdrachtgever en er nog geen jaar verstreken is na de beëindiging van het
dienstverband met Opdrachtgever niet in dienst nemen dan wel anderszins, hetzij direct hetzij indirect,
contracteren tot het verrichten van arbeid of het verlenen van diensten.


4. Verleggingsregeling omzetbelasting

4.1 In geval van overeenkomsten met onderaannemers of buitenlandse ondernemingen is de verleggingsregeling
omzetbelasting van toepassing tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen


5. Verzuim / Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Indien Opdrachtnemer één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden,
overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren
nakomt alsmede in geval van zijn faillissement of surseance van betaling en ingeval van stillegging, liquidatie of
overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Opdrachtnemer, is hij van
rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtgever het recht: – de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Opdrachtnemer en/of – betalingsverplichtingen op te schorten en/of – uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Opdrachtgever tot enige
schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten
daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.
5.2 Opdrachtgever is gerechtigd indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de uitvoering van de
overeenkomst en niet voldoet aan de schriftelijke sommaties met termijnstelling tot nakoming en
ingebrekestelling van Opdrachtgever, de overeenkomst ontbonden te verklaren en de uitvoering door
Opdrachtnemer per direct te beëindigen. Opdrachtnemer zal in dit geval aansprakelijk zijn voor alle schade die
Opdrachtgever heeft geleden ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst en beëindiging van de
activiteiten, terwijl Opdrachtgever nimmer aansprakelijk is voor enigerlei schade die Opdrachtnemer terzake van
de ontbinding van de overeenkomst en beëindiging van de uitvoering leidt.
5.3 Voorts zal Opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst direct te beëindigen in geval het faillissement van
Opdrachtnemer wordt uitgesproken dan wel surseance van betaling wordt uitgesproken dan wel dreigt te worden
aangevraagd. De Opdrachtnemer is verplicht (een aanvraag van) een faillissement, schuldsaneringsregeling, surseance van betaling of een (dreiging van een) beslaglegging onder Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk aan
Opdrachtgever te melden.
5.4 Indien overeengekomen, dan wel zulks voortvloeit uit de aard en de strekking van de overeenkomst, eindigt
deze op de overeengekomen datum, dan wel op het moment dat de geleverde prestatie door Opdrachtgever wordt
geaccepteerd c.q. aan Opdrachtgever het definitieve advies is uitgebracht. De overeenkomst blijft voortduren ten
aanzien van eventueel verstrekte zekerheden en garanties door Opdrachtnemer.
5.5 In de gevallen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel wordt onder schade verstaan, elk nadeel dat
Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het ontbinden/tussentijds beëindigen van de overeenkomst, onder welke
schade nadrukkelijk wordt begrepen vertragingsschade, claims van derden en de (meer)kosten die het gevolg
zijn van het door derden, dan wel zelf uitvoeren van de werkzaamheden.
5.6 Alle vorderingen die Opdrachtgever in deze gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen
terstond en ten volle opeisbaar zijn. Nadat Opdrachtnemer in verzuim is gekomen, is Opdrachtgever bevoegd
zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde. Alle daaraan
verbonden (buitengerechtelijke) kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
5.7 Indien Opdrachtnemer zich beroept op een niet toerekenbare tekortkoming heeft Opdrachtgever het recht de
overeenkomst te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
5.8 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren,
blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan.
5.9 Tot deze verplichtingen behoren onder meer doch niet uitsluitend het bepaalde omtrent: garanties, verlengde
werking garanties/vrijwaringsbedingen, geheimhouding, publiciteit, toepasselijk recht en geschillen.


6. Prijzen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle prijzen zoals genoemd in de Overeenkomst inclusief alle
kosten voor verpakking, vervoer, verzekering en invoerdocumenten naar de plaats van bestemming DDP als
aangegeven in de Overeenkomst.
6.2 De overeengekomen prijzen zijn vast, zijn mitsdien niet aan herziening onderhevig, luiden in valuta zoals
vermeld in de Overeenkomst, exclusief omzetbelasting (BTW), en zijn gebaseerd op de leveringsconditie DDP
of soortgelijke term Franco inclusief rechten op de overeengekomen plaats van levering.
6.3 Opdrachtnemer verklaart dat de netto prijzen voor de op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtgever
verkochte Goederen niet minder gunstig zijn dan die van recentelijk aan andere klanten verkochte Goederen
voor dezelfde of vergelijkbare Goederen in gelijke of kleinere hoeveelheden. In geval Opdrachtnemer zijn
prijzen verlaagt betreffende vorenbedoelde Goederen gedurende de leveringstermijn van de Overeenkomst dan
zullen de prijzen van de betreffende Goederen overeenkomstig worden verlaagd.
6.4 Geen leveringen op afroep zullen kunnen worden uitgevoerd tegen een hogere prijs dan de laatst aangemelde
prijs zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever van zulk een prijsverhoging.


7. Facturering en Betaling

7.1 Betalingen zullen plaatsvinden op basis van netto factuurbedragen uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de
bestelde Goederen, acceptatie door Opdrachtgever en ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de
Nederlandse taal (o.a. met betrekking tot onderhoud, bediening, veiligheid, tekeningen, kwaliteits- en
garantiecertificaten) dan wel 60 dagen na ontvangst van de factuur, welke van de twee mogelijkheden het laatste
is.
7.2 Bij betaling binnen 30 dagen zal een betalingskorting gegeven worden van 1%. Bij betaling binnen 8 dagen
zal een betalingskorting gegeven worden van 2%. Ten aanzien van facturen onderworpen aan een
betalingskortingsregeling wordt de kortingstermijn geacht te beginnen op het moment van ontvangst van de
bestelde Goederen op de plaats van bestemming bij Opdrachtgever dan wel op het moment van ontvangst van de
factuur, welke van de twee mogelijkheden de laatste is. Indien facturen dienen te worden teruggezonden ter
correctie begint de betalingskorting termijn te lopen op de datum van ontvangst van de op juiste wijze gecorrigeerde factuur. Een door Opdrachtnemer in rekening gebrachte rentevergoeding zal nimmer verschuldigd
zijn.
7.3 Opdrachtgever is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van eigendomsoverdracht te
verlangen, dat Opdrachtnemer voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet
afgeven door een voor Opdrachtgever acceptabele bankinstelling om de nakoming van zijn verplichtingen zeker
te stellen.
7.4 Facturen van Opdrachtnemer moeten voldoen aan het in de Wet op de Omzetbelasting bepaalde. In ieder
geval dienen op de factuur te worden vermeld: opdrachtomschrijving en projectnummer; de datum of de periode
en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; de vermelding of de verleggingsregeling
omzetbelasting toepasselijk is; het loonbelastingnummer van Opdrachtnemer en het nummer van de Grekening
van Opdrachtnemer.
7.5 Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ten aanzien van werkzaamheden zal plaatsvinden
overeenkomstig een door Opdrachtnemer verstrekte termijnstaat welke vooraf door Opdrachtgever dient te zijn
goedgekeurd. Opdrachtgever zal bovendien slechts tot betaling gehouden zijn nadat het werk, of het onderdeel
daarvan, aan Opdrachtgever is opgeleverd en door Opdrachtgever is goedgekeurd en nadat Opdrachtgever een
prestatiebon, waaruit blijkt dat de door Opdrachtnemer gefactureerde prestatie op een juiste en volledige wijze is
geleverd, voor akkoord heeft getekend.
7.6 Indien de Opdrachtgever door diens Opdrachtgever niet zal worden betaald voor de gefactureerde prestatie
van de Opdrachtnemer, dan zal de Opdrachtgever eveneens (nog) niet tot betaling gehouden zijn. De
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeenkomst op basis hiervan te ontbinden dan wel de werkzaamheden op
te schorten.
7.7 Betaling zal niet plaatsvinden dan nadat de door Opdrachtnemer voor akkoord getekende kopie van de
opdracht zonder aanvullingen of toevoegingen binnen tien werkdagen van verzending van de
opdrachtbevestiging aan Opdrachtnemer in het bezit is van Opdrachtgever.
7.8 Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in en ontslaat Opdrachtnemer niet
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
7.9 In geval Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan ten aanzien van een
verschuldigde en opeisbare factuur van Opdrachtnemer is zij slechts verplicht tot vergoeding van
de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. Tevens zal Opdrachtgever geen buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd zijn.
7.10 Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever minderwerkfacturen direct op de eerstvolgende betaling
van een factuur verrekenen en meerwerkfacturen betalen bij beëindiging van de overeenkomst .


8. Aansprakelijkheid en boete bepaling

8.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ieder nadeel, kosten, zaaken/of letselschade toegebracht aan
Opdrachtgever, zijn personeel of derden voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, de aflevering
en/of installatie en/of onderhoud van de Goederen en/of te verrichten diensten als vermeld in de Overeenkomst
of het gevolg zijn van het niet naleven van Arbo- en/of milieuwetgeving dan wel het gevolg zijn van een gebrek
in het door Opdrachtnemer geleverde product waardoor het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te
verwachten; ongeacht of vorenbedoelde nadelen zijn veroorzaakt door Opdrachtnemer zelve, zijn personeel
en/of onderaannemers dan wel al degenen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
betrokken.
8.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens vergoeding van
vorenbedoeld toegebracht nadeel. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van
Opdrachtgever tevens als derden aangemerkt.
8.3 Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en
verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de polis.
8.4 Opdrachtgever is gerechtigd, maar daartoe niet verplicht, alle door opdrachtnemer veroorzaakte schade voor
rekening en risico van opdrachtnemer te vergoeden en/of te herstellen. De hiermee gepaard gaande kosten zullen
direct door opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed, dan wel met de eerstvolgende betaling worden
verrekend.
8.5 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg
van tekortkomingen in de afgeleverde producten, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van de
productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van de Opdrachtnemer
of zijn hulppersonen.
8.6 Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats producten zijn afgeleverd, die
aan de overeenkomst beantwoorden, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van de desbetreffende producten, vermeerderd met de omzetbelasting,
voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%. Indien de aflevering blijvend
onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.
8.7 Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor alle schades en boetes die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het
niet tijdig nakomen door Opdrachtnemer van diens verplichtingen. Hieronder wordt bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend begrepen boetes en schades die Opdrachtgever in het kader van haar overeenkomst met haar
opdrachtgever in rekening gebracht krijgt. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten aanzien van artikel 8.6
laat onverlet dat Opdrachtgever tevens aanspraak heeft op vergoeding van haar schade zoals bepaald in dit lid.
8.8 Alle boetes komt de Opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede
begrepen: a. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van producten die aan de
overeenkomst beantwoorden; b zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te
boven gaat.
8.9 Alle verschuldigde boetes worden verrekend met de door de Opdrachtgever verschuldigde betalingen,
ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.


9. Vrijwaringbedingen

9.1 Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde
Goederen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere
rechten van derden.
9.2 Opdrachtnemer zal ter zake van de onder de Overeenkomst geleverde Goederen en/of verrichte diensten
Opdrachtgever en haar cliënten beschermen en vrijwaren jegens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
en/of andere schade voortvloeiende uit:
a. schending van octrooien, merkrechten of auteursrechten in het gebruik of verkoop van Goederen onder de
Overeenkomst, tenzij die schending voortvloeit uit gebruikte materialen of Goederen die specifiek naar het
ontwerp of methode van Opdrachtgever zijn vervaardigd;
b. de niet-nakoming door Opdrachtnemer van de gemene wettelijke verplichtingen en van overheidswege
gegeven voorschriften aangaande de wijze van toepassing en verwerking van materialen en/of bepaalde
Goederen alsmede die ter zake van de ingezette arbeid ter nakoming van Opdrachtnemers verplichtingen.
Opdrachtnemer verklaart reeds nu voor alsdan te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en voorschriften ter
zake; en
c. alle aanspraken en veroordelingen ter zake van de vergoeding van zaakschade en/of letselschade van derden
veroorzaakt door enig verzuim, nalatigheid van de zijde van Opdrachtnemer of de onvolkomenheid in de
gebruikte Goederen, materialen, ontwerpen of methoden dan wel schade veroorzaakt ten tijde of voortvloeiende
uit een tot stand gebracht werk of verleende diensten.


10. Veiligheid; gezondheid; welzijn; milieu

10.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de onder zijn toezicht
staande werkzame personen waaronder werknemers, opdrachtnemer en onderaannemers. Opdrachtnemer is verplicht om de vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen conform de voor dit werk geldende wettelijke en
branche voorgeschreven voorschriften, alsmede instructies, eisen en aanwijzingen van Opdrachtgever,
bouwdirectie of overheidsinstanties zoals de Inspectie SZW, stipt na te leven.
10.2 Boetes die door de Inspectie SZW of door een ander daartoe bevoegde instantie aan Opdrachtgever worden
opgelegd die geheel of gedeeltelijk in verband staan met de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden of
geleverde Goederen, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtnemer. De daarmee verband
houdende schade en kosten, waaronder tevens eventuele juridische kosten, worden door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever vergoed. Opdrachtgever is in dat kader bevoegd deze schade en kosten te verrekenen met
openstaande facturen alsmede haar verplichtingen op te schorten.
10.3 Opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn verplicht zich te houden aan, indien van toepassing, het gestelde
in het Veiligheids- en Gezondheidsplan van Opdrachtgever. Dit plan ligt, indien van toepassing, ter inzage op
het project en wordt om niet en onverwijld op aanvraag aan Opdrachtnemer toegezonden.
10.4 Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede de keuring van
kritisch materiaal (materieel en middelen als opgenomen in de VGM Checklist Aannemers (V.C.A.)). Hij
verzorgt of neemt deel aan toolbox meetings (periodieke veiligheidsinstructies) en draagt zorg voor het uitvoeren
en naleven van de regels en voorschriften welke voor het werk van toepassing zijn. Opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor het treffen van overige veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in
het algemeen, conform de wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften (Arbo wetgeving /
Persoonlijke Beschermingsmiddelen).
10.5 Het afvoeren van bedrijfs- en gevaarlijk afval conform de wettelijke voorschriften geschiedt voor rekening
en risico van Opdrachtnemer.
10.6 Indien Goederen worden geleverd en verwerkt volgens KOMO/KIWAcertificaat, dan geldt dat het
KOMO/KIWA-certificaat voor de aanvang van de werkzaamheden/leveringen bij het uitvoeringsteam van
Opdrachtgever aanwezig dient te zijn. Ook is het mogelijk deze certificaten bij retournering van de
opdracht/overeenkomst bij te voegen. Opdrachtnemer staat Opdrachtgever en/of haar vertegenwoordiger toe de
voortgang, resultaten en de kwaliteit van het product en/of de arbeid te beoordelen tijdens de productiefase.
10.7 Indien van toepassing stelt de Opdrachtgever de werkplek(ken) bezemschoon ter beschikking. Na
uitvoering van de werkzaamheden dienen de werkplek(ken) door Opdrachtnemer weer bezemschoon te worden
opgeleverd. Dagelijks wordt de werkplek door de opdrachtnemer vrijgemaakt en opgeruimd van het
veroorzaakte afval, emballage, overtollig en afgekeurd materiaal. Dit wordt gedeponeerd op een door de
werkleiding aan te wijzen plaats in gecomprimeerde omvang.


11. Opzegging

Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een
schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling, of op
het daarin genoemde tijdstip, staakt Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever en
Opdrachtnemer zullen overleg plegen over de gevolgen van de opzegging. De opzegvergoeding zal niet meer
bedragen dan de aantoonbaar door Opdrachtnemer gemaakte kosten.


12. Geheimhouding

Opdrachtnemer zal ter zake van alle gegevens en bedrijfsinformatie van Opdrachtgever, waarvan hij de
vertrouwelijkheid redelijkerwijze moet begrijpen, alsmede van alle door Opdrachtgever als vertrouwelijk
aangemerkte gegevens van welke hij bij de uitvoering van overeenkomsten kennis krijgt, de strikte
geheimhouding jegens derden handhaven en zijn personeel of een ieder die Opdrachtnemer bij de uitvoering van
de overeenkomst betrekt tot een zelfde geheimhouding verplichten.


13. Publiciteit

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer niet naar een
project/werk van Opdrachtgever of naar een Overeenkomst van of een overeenkomst met Opdrachtnemer
verwijzen in publicaties of advertenties in tijdschriften, interviews, advertorials, kranten, verslagen,
zakenbrieven, brochures of andere publicaties of soortgelijke uitingen.


14. Vergunningen

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle in verband met de uitvoering van de overeenkomst eventueel vereiste
vergunningen en/of ontheffingen zijn verleend.


15. Verrekening

Opdrachtgever is gerechtigd tot verrekening, van de door haar in verband met de overeenkomst verschuldigde
bedragen, met vorderingen die Opdrachtgever heeft op zowel Opdrachtnemer als op een tot hetzelfde concern
behorende vennootschap als waartoe Opdrachtnemer behoort.


16. Overmacht

16.1 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder enige nadere aansprakelijkheid een onmiddellijk
uitstel van verzending, levering van Goederen en/of te verrichten diensten als vermeld in de Overeenkomst te
vorderen of de Overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk te annuleren wanneer zulk een uitstel of
annulering noodzakelijk dan wel gerechtvaardigd is geworden ten gevolge van overheidsbevelen of
voorschriften, embargo’s, maatregelen van burgerlijke of militaire autoriteiten, daden of maatregelen van een
vreemde mogendheid, het redelijkerwijze niet in staat zijn om in transportfaciliteiten te voorzien, staking,
arbeidsonrust, een ongeluk in het bedrijf van Opdrachtgever alsmede iedere andere omstandigheid welke buiten
de controle en beheersing van Opdrachtgever staat. Onder overmacht wordt in ieder niet verstaan:
gebrek aan personeel, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of van de
systeemprogrammatuur, wanprestatie van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. liquiditeits- c.q.
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer.
16.2 Indien Opdrachtgever de Opdrachtnemer verzoekt de verzending en/of levering uit te stellen zal
Opdrachtnemer de Goederen deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor Opdrachtgever
opslaan, beveiligen en in overleg met Opdrachtgever verzekeren en verzekerd houden.
16.3 Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen ten gevolge van overmacht niet kan
nakomen c.q. tekort schiet in zijn verplichtingen op grond van deze raamovereenkomst, heeft de andere partij het
recht de order c.q. de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang
buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.


17. Geen afstand van recht

Ieder verzuim van Opdrachtgever om een strikte nakoming van Opdrachtnemer’s verplichtingen te eisen dan wel
een beroep te doen op het bepaalde in de Overeenkomst of op deze algemene voorwaarden houdt geenszins een
afstand in van recht, noch ter zake van het bepaalde in de Overeenkomst als in de algemene voorwaarden noch
van het recht op schadevergoeding ter zake van enige tekortkoming of fout van de zijde van Opdrachtnemer.


18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1 Eventuele intellectuele eigendomsrechten op voor of samen met de Opdrachtnemer ontwikkelde producten,
alsmede programmatuur of software, berusten bij Opdrachtgever, dan wel zullen aan hem worden overgedragen.
18.2 Ten aanzien van niet speciaal voor de Opdrachtgever ontwikkelde producten, alsmede programmatuur of
software, verleent de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een licentie met betrekking tot het gebruik van
bedoelde producten.
18.3 Voor zover voor de overdracht van de in de beide voorgaande artikelen bedoelde rechten een speciale akte
nodig is, verklaart de Opdrachtnemer reeds nu zijn medewerking daaraan te zullen verlenen.
18.4 Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde
Goederen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere
rechten van derden. De Opdrachtnemer garandeert dat door het gebruik – daaronder begrepen doorverkoop – van
de afgeleverde producten geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Hij
vrijwaart de Opdrachtgever en diens koper/opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake.


19. Non-concurrentie

19.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan prijsopgave te doen en/of aanbiedingen aan de Opdrachtgever van
Opdrachtgever die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en/of het
betreffende project van Opdrachtgever.
19.2 Opdrachtnemer dient zich te onthouden van rechtstreeks contact met de opdrachtgever van Opdrachtgever
aangaande de uitvoering van deze overeenkomst en/of het project van Opdrachtgever, behoudens indien
Opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.


20. Overdracht aan derden

20.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde/onderaannemer (mede) te laten uitvoeren zonder de
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Aan die toestemming kan Opdrachtgever
voorwaarden verbinden.
20.2 Onverminderd de toestemming als hiervoor bedoeld wordt Opdrachtnemer niet ontslagen van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en blijft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk
en aansprakelijk voor de onberispelijke nakoming van de Overeenkomst door een derde/onderaannemer.
20.3 Ingeval van uitvoering door derden, waartoe geen toestemming door Opdrachtgever is gegeven of waarbij
niet wordt voldaan aan door Opdrachtgever gestelde voorwaarden, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van
Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.
20.4 Indien Opdrachtnemer optreedt als onderaannemer van Opdrachtgever, maken de voorwaarden van de
overeenkomst tussen Opdrachtgever en zijn opdrachtgever, voor zover hiervan in de onderhavige algemene
voorwaarden niet is afgeweken, deel uit van de onderaannemingsovereenkomst met Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben jegens elkaar dezelfde rechten en verplichtingen als Opdrachtgever en
zijn opdrachtgever jegens elkaar hebben, met dien verstande dat tot al hetgeen waartoe Opdrachtgever volgens
de overeenkomst met zijn opdrachtgever jegens zijn opdrachtgever is gehouden, Opdrachtnemer op zijn beurt
gehouden is jegens Opdrachtgever. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever volledig voor aanspraken ter zake.
20.5 Indien Opdrachtnemer optreedt als onderaannemer van Opdrachtgever, is hij gehouden aan Opdrachtgever
op eerste verzoek de volgende bescheiden te tonen: a. meest recente inschrijving in het handelsregister; b. meest
recente inschrijving bij een bedrijfsvereniging; c. vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven,
voor desbetreffende bedrijfstak; d. omzet- en loonbelastingnummer; e. een verklaring van een registeraccountant
waaruit blijkt dat Opdrachtnemer dan wel een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde heeft zorg gedragen
voor de afdracht van de verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen of verklaringen omtrent
het betalingsgedrag van de Opdrachtnemer dan wel een door Opdrachtgever ingeschakelde derde zonder enig
voorbehoud afgegeven door de Ontvanger der Belastingen respectievelijk door de betreffende
bedrijfsvereniging; f. verklaring van hoofdelijke aansprakelijkstelling voor zover toepasselijk g. kopie
overeenkomst G-rekening
20.6 Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Opdrachtnemer niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst(en) met Opdrachtgever over te dragen aan derden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.


21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op alle aanvragen, aanbiedingen, Overeenkomsten, de wijze van tot stand komen van overeenkomsten
alsmede op de inhoud en daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd
– die naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan zullen in eerste aanleg uitsluitend
worden beslecht door de bevoegde rechter in de, naar keuze van Opdrachtgever, feitelijke of juridische
vestigingsplaats van Opdrachtgever.
21.3 Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van een
interpretatiegeschil bij een vertaalde versie van deze voorwaarden, is de Nederlandse taal authentiek en
doorslaggevend.

 

SECTIE B: BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING VAN GOEDEREN
De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Opdrachtgever waarbij
zaken/goederen worden gebruikt, verwerkt of geleverd, al dan niet in de vorm van een
aannemingsovereenkomst, tenzij daarvan nadrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van wordt
afgeweken.


22. Levering en transport

22.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiedt de levering van Goederen op de conditie
“Delivered Duty Paid” (DDP) of soortgelijke term als “Franco inclusief rechten” op de overeengekomen plaats
van levering en stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn.
22.2 Voor de interpretatie van genoemde leveringscondities zijn van toepassing de “Incoterms”, laatste editie,
uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.
22.3 Bij de te leveren Goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het Overeenkomstnummer van Opdrachtgever vermeld te zijn, alsmede het/de item-nummer(s), aantal(len) en omschrijving(en).
22.4 Leveringstermijnen en leveringsaantallen van Goederen vormen de essentie van de Overeenkomst. Indien
niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats Goederen zijn geleverd die strikt aan de
overeenkomst beantwoorden, is Opdrachtnemer zonder aanmaning in verzuim. Opdrachtgever is bevoegd zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of
de Goederen niet te accepteren, indien Opdrachtnemer in gebreke is ten aanzien van de leveringstermijn of
leveringsaantallen, tenzij Opdrachtgever schriftelijk met een herzien leveringsschema ten aanzien van
leveringstermijnen en leveringsaantallen heeft ingestemd.
22.5 Goederen verzonden aan Opdrachtgever vooruitlopend op het leveringsschema behoeven door de
Opdrachtgever niet te worden geaccepteerd en/of kunnen aan Opdrachtnemer op zijn kosten worden
teruggezonden.
22.6 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld in de Overeenkomst zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn en zal
hij alle risico’s dragen ter zake van verlies en beschadiging van de Goederen als besteld onder de Overeenkomst
(1) totdat die Goederen correct en tijdig zijn afgeleverd op de plaats van bestemming van Opdrachtgever,
ongeacht bestemming FOB, plaats van goedkeuring of plaats van acceptatie en (2) indien de Goederen worden
afgekeurd.
22.7 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever vooraf tijdig te informeren over de verzending van de
Goederen, alsmede elke andere kennisgeving te doen die de Opdrachtgever nodig heeft om de maatregelen te
treffen die normaliter vereist zijn om de Goederen in ontvangst te kunnen nemen;
22.8 De Opdrachtnemer dient tevens voor eigen rekening en risico een overeenkomst voor het vervoer van de
Goederen naar de plaats van aflevering te sluiten en zorgt daarbij voor een adequate verzekering. Tevens dient
de Opdrachtnemer voor eigen rekening de Opdrachtgever te voorzien van de gebruikelijke vervoersdocumenten
die de Opdrachtgever nodig heeft om de Goederen in ontvangst te nemen.
22.9 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te informeren ter zake van iedere
omstandigheid die een vertraging in de levering kan veroorzaken. In zulk een geval is Opdrachtnemer verplicht
al hetgeen te doen en geen middel onbenut te laten ten einde zijn verplichtingen na te komen.
22.10 Indien de door Opdrachtnemer te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit het leveren van een dienst,
wordt deze geacht een resultaatsverplichting te zijn.


23. Verpakking

23.1 Alle Goederen zullen door Opdrachtnemer zodanig voldoende worden verpakt, zodat zij bij normaal
vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en voor opslag geschikt zijn. Opdrachtnemer is
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking of verpakking die niet
voldoet aan eisen van milieuwetgeving.
23.2 Opdrachtnemer is verplicht daar waar redelijkerwijs mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke
verpakking tenzij dit op grond van (verplichte) regelgeving niet mogelijk is om tot een verhoogde mate van
gevaar of schade kan leiden. Het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen komt voor rekening en risico van
Opdrachtnemer en kan niet leiden tot een kostenverhoging.
23.3 Alle verpakking blijft bij de levering het eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient zijn
(milieubelastende) verpakkingsmateriaal en/of chemische afvalstoffen kosteloos terug te nemen en ze op een
controleerbare milieuverantwoorde wijze over te dragen voor verwerking conform de milieuwetgeving. De
Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever een verklaring te overleggen van acceptatie van het afval
door een bonafide verwerker. De Opdrachtnemer dient tevens bereid te zijn actuele, volledige en correcte
informatie te verschaffen omtrent de milieuaspecten van de verkochte Goederen en Diensten.
23.4 Opdrachtnemer zal leenemballage alsmede, ingeval van vorenbedoelde afwijzende eigendomsoverdracht
van verpakkingsmateriaal, ander verpakkingsmateriaal, op eerste verzoek van Opdrachtgever – voor zijn
rekening, op zijn risico en zonder nadere kostenvergoeding retour nemen. Leenemballage moet als zodanig
duidelijk door Opdrachtnemer worden gekenmerkt. Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening
en risico van de Opdrachtnemer naar een door deze op te geven bestemming.
23.5 Wanneer binnen 3 maanden na levering, door Opdrachtnemer geleverde Goederen door wijzigingen in een
onderliggend bestek of door andere oorzaken, overcompleet raken, worden deze door Opdrachtnemer tegen de
gefactureerde prijs teruggenomen. Opdrachtgever zorgt voor correcte verpakking van deze Goederen.


24. Kwaliteit en Keuring

24.1 Opdrachtgever of daartoe door Opdrachtgever aangewezen personen of instanties is/zijn bevoegd alle
Goederen te inspecteren en te keuren op de plaats van fabricage dan wel van Opdrachtnemer of op de plaats van
bestemming of op alle genoemde plaatsen zonder nadere kosten voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer verleent
hiertoe de toegang tot de plaatsen waar de Goederen worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent
medewerking aan de gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de
benodigde documentatie en inlichtingen. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever zo nodig tijdig van te voren op de
hoogte van het tijdstip waarop keuring, controle en/of beproeving kan plaatsvinden. Opdrachtnemer is bevoegd
bij de keuring en controle en/of beproeving aanwezig te zijn.
24.2 Indien aan enig goed onvolkomenheden worden geconstateerd ten aanzien van de materialen of van de
vakbekwame fabricage (met in begrip van Goederen beschadigd ten gevolge van ontoereikende verpakking door
of vanwege Opdrachtnemer), of anderszins niet in strikte overeenstemming met de eisen in de Overeenkomst,
met in begrip van tekeningen en specificaties en door Opdrachtgever goedgekeurde monsters heeft
Opdrachtgever – in aanvulling op elk recht voortvloeiende uit Opdrachtnemers garantieverplichting of uit het
gemene recht – de bevoegdheid om: a. de betreffende Goederen af te keuren en op kosten van Opdrachtnemer
terug te zenden in welk geval Opdrachtgever zonder nadere kosten recht heeft op vervanging en her-levering
binnen de gestelde leveringstermijn; b. de afgekeurde Goederen te behouden en te gebruiken met een billijke
vermindering van de koopprijs, waartoe Opdrachtnemer is gehouden; c. in geval van een spoedeisende zaak de
afgekeurde Goederen in de eigen werkplaats van Opdrachtgever of elders, of door derden op kosten van
Opdrachtnemer te (laten) repareren; zulks – indien mogelijk – na een indicatieve prijsopgave aan Opdrachtnemer
te hebben verstrekt.
24.3 Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering de Goederen geheel of
gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer schriftelijk melden. In geval van
afkeuring van de Goederen tijdens of na de levering gaan de eigendom en het risico van de afgekeurde Goederen
op Opdrachtnemer over vanaf de datum van dagtekening van vorenbedoelde melding. Opslag- en/of
terugzendingkosten van afgekeurde Goederen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
24.4 Indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Opdrachtnemer niet,
niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen dan wel indien na een tweede
afkeuring de gerechtvaardigde twijfel is gewekt in hoeverre Opdrachtnemer nog aan zijn verplichtingen kan
voldoen ter zake van kwaliteit en levering, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtnemer
met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen zonder enige nadere verplichting van
de zijde van Opdrachtgever tot schadevergoeding voor schade die verband houdt met de beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft alsdan het recht herstel of vervanging voor rekening van Opdrachtnemer zelf
uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.


25. Eigendom van Goederen

25.1 Het eigendom van de Goederen gaat op Opdrachtgever over op het moment van levering. Opdrachtnemer
kan zich geen rechten voorbehouden op de aan Opdrachtgever geleverde Goederen.
In alle gevallen zal de Opdrachtgever dergelijke Goederen verder mogen verwerken en/of verkopen voor zover
in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.
25.2 Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de Goederen en/of de hiervoor bestemde
materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. Opdrachtnemer zal alsdan de Goederen en/of de
hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever.
25.3 Het eigendomsrecht van Goederen gaat reeds vóór de levering over zodra Opdrachtnemer deze in
bewerking heeft genomen, van een derde heeft verkregen of heeft vervaardigd. Opdrachtnemer is
gehouden deze zaken als een goed huisvader te beheren, van een onderscheidend merkteken te voorzien en
gescheiden ten behoeve van Opdrachtgever op de slaan en voldoende te verzekeren.
25.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen alle van Opdrachtgever afkomstige lay-outs, modellen,
ontwerpen, mallen, schetsen, tekeningen, patronen, specificaties, technische informatie, speciale
toepassingstechnieken of alle andere gegevens, waarop industriële of intellectuele eigendomsrechten van
Opdrachtgever rusten alsmede ieder materiaal of iedere beschrijving verschaft door Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer en iedere vervanging daarvan of ieder materiaal behorende bij vorenbedoelde gegevens
eigendom blijven van Opdrachtgever.
25.5 Alle Goederen en/of gegevens van Opdrachtgever onder de hoede, in het bezit dan wel de controle van
Opdrachtnemer zullen door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever
worden gemerkt dan wel anderszins adequaat door Opdrachtnemer worden geïdentificeerd als het eigendom van
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal ter zake van die Goederen en/of gegevens Opdrachtgever vrijwaren voor
verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. Vorenbedoelde Goederen en gegevens zullen
deugdelijk worden opgeslagen – gescheiden van Goederen en gegevens van Opdrachtnemer – en Opdrachtgever
mag Opdrachtnemer op nakoming van vorenstaande verplichting te allen tijde controleren. Opdrachtnemer zal
noch enige Goederen noch enige gegevens van Opdrachtgever met de zijne vermengen of vervangen behoudens
ter nakoming van de Overeenkomst.
25.6 Opdrachtnemer zal op zijn kosten de Goederen en gegevens van Opdrachtgever, zolang zij onder de hoede
of de controle van Opdrachtnemer zijn, in goede staat houden. Opdrachtnemer draagt het risico van verlies,
tenietgaan of beschadiging van die Goederen en gegevens en zal deze verzekerd houden tegen genoemde
risico’s voor de vervangingswaarde. In de verzekeringspolis zal dienen te worden vermeld, dat enige schadeuitkering wegens verloren of tenietgegane dan wel beschadigde Goederen of gegevens rechtstreeks aan
Opdrachtgever zal geschieden. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek een kopie van de
verzekeringspolis en verzekeringsvoorwaarden aan Opdrachtgever verschaffen.


26. Beschikbaarheid Reserve-/Service-onderdelen

26.1 Opdrachtnemer garandeert de beschikbaarheid van reserveonderdelen en service-onderdelen noodzakelijk
voor herstel en onderhoud van de Goederen onder de Overeenkomst tegen redelijke prijzen en gebruikelijke
korting voor tenminste 10 (tien) jaar na de laatste levering of productiedatum van de Goederen onder de
Overeenkomst, welke van deze mogelijkheden de laatste is.
26.2 Indien Opdrachtnemer onverhoopt de genoemde onderdelen niet meer binnen één week kan leveren tegen
redelijke prijzen en gebruikelijke korting dan zal Opdrachtnemer op eerste verzoek aan Opdrachtgever
onverwijld alle tekeningen, gereedschappen e.d. verschaffen alsmede volledige medewerking verlenen, opdat
Opdrachtgever de betreffende onderdelen kan (laten) vervaardigen door een derde op kosten van
Opdrachtnemer.


27. Modificaties

27.1 Opdrachtgever is gerechtigd de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Goederen te wijzigen door
middel van een aanvullende Overeenkomst. Opdrachtgever is tevens bevoegd modificaties aan te brengen in de
tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren Goederen.
27.2 Indien de vorenbedoelde gevallen een verandering tot een vergroting of vermindering van de
overeengekomen vaste prijs van de Overeenkomst of van de tijdsperiode tot nakoming ten gevolge hebben, kan
een billijke aanpassing van de vergoeding plaatsvinden.
27.3 Een aanspraak van de Opdrachtnemer op verhoging van vorenbedoelde vergoeding of verlenging van de
leveringstermijn kan slechts geschieden na een schriftelijk verzoek daartoe binnen 7 (zeven) dagen nadat de
aanvullende Overeenkomst aan Opdrachtnemer is verzonden.
27.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel is Opdrachtnemer gehouden zijn verplichtingen voortvloeiende uit
de gewijzigde Overeenkomst na te komen zonder enig uitstel of vertraging.


28. Vrijwaringsbedingen

28.1 Opdrachtnemer zal ter zake van de onder de Overeenkomst geleverde Goederen en/of verrichte diensten
Opdrachtgever en haar opdrachtgevers/klanten beschermen en vrijwaren jegens de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten en/of andere schade voortvloeiende uit: a. schending van octrooien, merkrechten of
auteursrechten in het gebruik of verkoop van Goederen onder de Overeenkomst, tenzij die schending voortvloeit
uit gebruikte materialen of Goederen die specifiek naar het ontwerp of methode van Opdrachtgever zijn
vervaardigd; b. de niet-nakoming door Opdrachtnemer van de wettelijke verplichtingen en van overheidswege
gegeven voorschriften aangaande de wijze van toepassing en verwerking van materialen en/of bepaalde
Goederen alsmede die ter zake van de ingezette arbeid ter nakoming van Opdrachtnemers verplichtingen.
Opdrachtnemer verklaart reeds nu voor alsdan te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en voorschriften ter
zake; en c. alle aanspraken en veroordelingen ter zake van de vergoeding van zaakschade en/of letselschade van
derden veroorzaakt door enig verzuim, nalatigheid van de zijde van Opdrachtnemer of de onvolkomenheid in de
gebruikte materialen, Goederen, ontwerpen of methoden dan wel schade veroorzaakt ten tijde of voortvloeiende
uit een tot stand gebracht werk of verleende diensten.


29. Garanties

29.1 Opdrachtnemer garandeert dat alle onder de Overeenkomst geleverde Goederen van goede kwaliteit zijn,
vrij zijn van iedere onvolkomenheid in de gebruikte materialen, compleet en geschikt zijn voor het doel
waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke voorschriften en overheidsbepalingen van het land van
bestemming.
29.2 Daarenboven garandeert Opdrachtnemer, dat alle geleverde Goederen en/of te verrichten diensten
beantwoorden aan de overeenkomst en strikt in overeenstemming zijn met de door Opdrachtgever
voorgeschreven specificaties, tekeningen en, voor zover van toepassing, goedgekeurde monsters.
29.3 Ingeval Goederen door Opdrachtgever besteld zijn zonder nader aangeduide specificaties dan zullen de te
leveren Goederen vrij zijn van gebreken in het ontwerp en de eigenschappen bezitten geschikt voor het normaal
te verwachten doel, waartoe de Goederen kunnen worden aangewend en voldoen aan de hoogste wettelijke
eisen, waaronder begrepen milieuwetgeving, en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de hoogste eisen
van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden ten tijde van de
levering.
29.4 Alle gebreken of onvolkomenheden, die zich tijdens de garantieperiode voordoen, met uitzondering van die
welke het gevolg zijn van normale slijtage of abnormaal gebruik zullen – onverminderd de overige rechten op
vergoeding van kosten, schaden en renten – kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde van Opdrachtgever
onmiddellijk en volledig door Opdrachtnemer worden hersteld.
29.5 Indien na vorenbedoelde kennisgeving Opdrachtnemer niet of niet binnen een voor Opdrachtgever redelijke
periode is aangevangen, is Opdrachtgever bevoegd deze werkzaamheden door derden te laten uitvoeren voor
rekening en risico van Opdrachtnemer zonder nadere gevolgen voor de door Opdrachtnemer aangegane
garantieverplichtingen.
29.6 Tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld is de garantieperiode 24 (vierentwintig) maanden te rekenen
vanaf de datum van aanvaarding van een overeengekomen acceptatietest dan wel de datum van de definitieve inbedrijfstelling dan wel de datum waarop gebrekkige en/of defecte Goederen zijn vervangen en/of gerepareerd,
welke van deze mogelijkheden de laatste is. Een gegarandeerde prestatie moet door Opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk, doch binnen 24 (vierentwintig) maanden na de datum van ingebruikname worden aangetoond.


30. Verlengde werking Vrijwarings- en Garantiebedingen

Opdrachtnemer’s verplichtingen uit hoofde van de vorenstaande bepalingen 25 en 26 zullen – onverminderd enig
recht voortvloeiende uit de bepalingen van het gemene recht – door Opdrachtnemer zijn aangegaan zowel jegens
Opdrachtgever als jegens relaties van Opdrachtgever en haar gebruikers van de geleverde Goederen.


SECTIE C: BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN /
AANNEMING VAN WERK
De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Opdrachtgever waarbij
diensten geleverd worden of werkzaamheden worden verricht, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door
middel van opdracht, aanneming van werk of anderszins, tenzij daarvan nadrukkelijk bij schriftelijke
overeenkomst van wordt afgeweken. Indien tevens Goederen geleverd worden in Sectie B eveneens van
toepassing.


31. Aanvang en uitvoering van het werk, werkplan, verplichtingen Opdrachtnemer

31.1 Opdrachtnemer zal met de werkzaamheden aanvangen op de datum en het tijdstip vermeld in de
overeenkomst. Indien in de overeenkomst geen datum en/of tijdstip waarop Opdrachtnemer met de
werkzaamheden zal aanvangen is vermeld, zal de Opdrachtgever deze bepalen. Uitvoering en voortgang van de
werkzaamheden dienen plaats te vinden in overleg met en op aanwijzing van de projectmanager/-leider of
uitvoerder van Opdrachtgever. Het werkplan van de Opdrachtgever is hierbij maatgevend en bindend, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
31.2 Opdrachtnemer is verplicht de door de Opdrachtgever gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
31.3 Indien Opdrachtnemer weet of vermoedt dat hij niet, niet tijdig of volledig aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst zal (kunnen) voldoen, dient hij dit onverwijld en onder opgave van redenen aan Opdrachtgever te
melden.
31.4 Opdrachtnemer zorgt voor eigen rekening en risico voor het afvoeren van de verpakkingsmaterialen.
31.5 Indien de bouwsnelheid of een gewijzigde volgorde van de uit te voeren werkzaamheden een aanpassing
van het werkplan wenselijk maakt, is Opdrachtnemer gehouden overeenkomstig dit aangepaste werkplan zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, zonder dat dit leidt tot enige aanspraak op extra
betaling, een verhoging van de kosten of schadevergoeding.
31.6 In geval van wanprestatie van Opdrachtnemer, waaronder aan Opdrachtnemer toe te rekenen vertraging, is
Opdrachtnemer aansprakelijk voor de door Opdrachtgever als gevolg daarvan geleden schade of aan
Opdrachtgever als gevolg daarvan opgelegde boetes. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren voor
aanspraken van derden ter zake, inclusief gemaakte juridische kosten.
31.7 Alle verpakking blijft bij de levering het eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient zijn
(milieubelastende) verpakkingsmateriaal en/of chemische afvalstoffen kosteloos terug te nemen en ze op een
controleerbare milieuverantwoorde wijze over te dragen voor verwerking conform de milieuwetgeving. De
Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever een verklaring te overleggen van acceptatie van het afval
door een bonafide verwerker.


32. Overdracht aan derden

32.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht tot
het verrichten van dienstengeheel of gedeeltelijk door een derde/onderaannemer (mede) te laten uitvoeren zonder
de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Aan die toestemming kan Opdrachtgever
voorwaarden verbinden.
32.2 Onverminderd de toestemming als hiervoor bedoeld wordt Opdrachtnemer niet ontslagen van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en blijft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever teallen tijde verantwoordelijk
en aansprakelijk voor de onberispelijke nakoming van de opdracht door een derde/onderaannemer.
32.3 Ingeval van uitvoering door derden, waartoe geen toestemming door Opdrachtgever is gegeven of waarbij
niet wordt voldaan aan door Opdrachtgever gestelde voorwaarden, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van
Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.
32.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Opdrachtnemer overigens niet gerechtigd zijn rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) met Opdrachtgever over te dragen aan derden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
32.5 Opdrachtnemer staat er jegens Opdrachtgever voor in dat door hem alle derden ter zake van het werk een
vordering op Opdrachtnemer dan wel diens onderaannemer(s) hebben terstond uit de door Opdrachtgever te
verrichten betalingen worden voldaan. Desgewenst is Opdrachtgever gerechtigd zich ter zake schriftelijk te
laten informeren alvorens verdere betalingen aan Opdrachtnemer te verrichten. Bij niet nakoming van deze op
Opdrachtnemer rustende verplichting is Opdrachtgever voorts gerechtigd na voorafgaande schriftelijke
waarschuwing het haar gebleken vorderingen van bedoelde derden rechtstreeks namens Opdrachtnemer te
voldoen en deze betalingen met Opdrachtnemer te verrekenen, ter zake waarvan Opdrachtgever Opdrachtnemer
schriftelijk in kennis zal stellen.


33. Meer- en minderwerk

33.1 Opdrachtgever is slechts gehouden tot vergoeding of betaling van meerwerk indien dit meerwerk
schriftelijk aan Opdrachtnemer is opgedragen of bevestigd. Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en
na een schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever worden uitgevoerd. Verrichte werkzaamheden en/of
leveringen die niet door goedkeuring en een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever zijn gedekt, komen
derhalve niet voor betaling in aanmerking. Een Mondelinge opdracht wordt niet gezien als een opdracht tot het
uitvoeren van meer en/of minderwerk zodat dergelijke werkzaamheden worden geacht te vallen onder de
hoofdopdracht.
33.2 In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd (en door Opdrachtgever worden
betaald) werkzaamheden die redelijkerwijs moeten worden aangemerkt als tot het werk behorend, teneinde het
werk overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht en overeenkomstig de aan deugdelijk werk te
stellen eisen te kunnen opleveren.
33.3 Opdrachtnemer heeft geen recht op betaling van meerwerk indien Opdrachtgever dit meerwerk niet betaald
krijgt van haar opdrachtgever.
33.4 Meerwerk wordt, onverminderd het hiervoor bepaalde, verrekend bij oplevering van de hoofdopdracht.
Minderwerk wordt, onverminderd het hiervoor bepaalde, verrekend zodra het aantoonbaar niet is of wordt
uitgevoerd.
33.5 Meer- en minderwerk wordt verrekend aan de hand van de in de hoofdopdracht opgenomen prijzen en
tarieven, aan te tonen middels open begroting van de hoofdopdracht.
33.6 Uitvoering vindt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, steeds plaats onder de voorwaarden van
de hoofdopdracht.
33.7 De hoeveelheden in gebruikte materialen, geleverde Goederen of bestede werkzaamheden zijn niet
verrekenbaar of leiden in beginsel niet tot een extra vergoeding. Opdrachtnemer dient, zonder dat dit tot een
verhoging van de overeengekomen prijs leidt, zoveel meer of minder te leveren als deugdelijk werk vereist.


34. Materialen; materieel; gereedschap; kwaliteit

34.1 Indien en voor zover er voor de werkzaamheden materialen benodigd zijn welke door Opdrachtgever
dienen te worden geleverd, zullen deze materialen op afroep aan Opdrachtnemer worden geleverd. De zorg voor
deze materialen is voor de rekening en risico van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient te zorgen voor een
correcte ontvangst, opslag en transport van de materialen op het werk en voor eventuele retourzendingen.
34.2 Opdrachtnemer zorgt zelf voor alle benodigd materiaal, zoals steigers, hoogwerkers, e.d. voor diens
rekening en risico. Alle transporten van materialen en materiaal zijn voor rekening en voor risico van
Opdrachtnemer.
34.3 Indien voor de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden materiaal en/of gereedschappen worden
gebruikt die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, zullen deze na uitvoering van de overeenkomst en
overigens op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever worden geretourneerd in dezelfde
staat als waarin ze zijn geleverd.
34.4 Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat met de toegeleverde materialen, materiaal en
gereedschappen op een correcte ontvangst, opslag en transport daarvan.
34.5 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van materialen, materiaal en gereedschappen als
bedoeld in dit artikel.
34.6 Opdrachtnemer is gehouden tot het verlenen van medewerking aan het schoonhouden van de bouwplaats en
de als gevolg van zijn werkzaamheden veroorzaakte vervuilingen en vrijgekomen verpakkingsmaterialen op een
behoorlijke wijze te verwijderen.
34.7 Opdrachtgever of daartoe door Opdrachtgever aangewezen personen of instanties is/zijn bevoegd alle
Goederen, waaronder tevens wordt begrepen alle materialen, gereedschappen, persoonlijke
beschermingsmiddelen en klimmaterialen, te inspecteren en te keuren op de plaats van fabricage dan wel van
Opdrachtnemer of op de plaats van bestemming of op alle genoemde plaatsen zonder nadere kosten
voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer verleent hiertoe de toegang tot de plaatsen waar deze Goederen worden
geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen, controles en
beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen. Opdrachtnemer stelt
Opdrachtgever zo nodig tijdig van te voren op de hoogte van het tijdstip waarop keuring, controle en/of
beproeving kan plaatsvinden. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring en controle en/of beproeving aanwezig
te zijn.
34.8 Indien aan enig Goed onvolkomenheden worden geconstateerd ten aanzien van de materialen of van de
vakbekwame fabricage (met in begrip van Goederen beschadigd ten gevolge van ontoereikende verpakking door
of vanwege Opdrachtnemer), of anderszins niet in strikte overeenstemming met de eisen in de Overeenkomst,
met in begrip van tekeningen en specificaties en door Opdrachtgever goedgekeurde monsters heeft
Opdrachtgever – in aanvulling op elk recht voortvloeiende uit Opdrachtnemers garantieverplichting of uit
het gemene recht – de bevoegdheid om:
a. de betreffende Goederen af te keuren en op kosten van Opdrachtnemer terug te zenden in welk geval
Opdrachtgever zonder nadere kosten recht heeft op vervanging en her levering binnen de gestelde
leveringstermijn;
b. de afgekeurde Goederen te behouden en te gebruiken met een billijke vermindering van de koopprijs, waartoe
Opdrachtnemer is gehouden;
c. in geval van een spoedeisende zaak de afgekeurde Goederen in de eigen werkplaats van Opdrachtgever, of
door derden op kosten van Opdrachtnemer te (laten) repareren; zulks – indien mogelijk – na een indicatieve
prijsopgave aan Opdrachtnemer te hebben verstrekt.
34.9 Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering de Goederen geheel of
gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer schriftelijk melden. In geval
van afkeuring van de Goederen tijdens of na de levering gaan het eigendom en het risico van de afgekeurde
Goederen op Opdrachtnemer over vanaf de datum van dagtekening van vorenbedoelde melding. Opslag- en/of
terugzendingkosten van afgekeurde Goederen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
34.10 Indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Opdrachtnemer niet,
niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen dan wel indien na een tweede
afkeuring de gerechtvaardigde twijfel is gewekt in hoeverre Opdrachtnemer nog aan zijn verplichtingen kan
voldoen ter zake van kwaliteit en levering, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtnemer
met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen zonder enige nadere verplichting van
de zijde van Opdrachtgever tot schadevergoeding voor schade welke voor Opdrachtnemer ten gevolge van die beëindiging moge ontstaan. Opdrachtgever heeft alsdan het recht herstel of vervanging voor rekening van
Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.


35. Oplevering

35.1 Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en overeenkomstig
hetgeen in de overeenkomst is bepaald.
35.2 Oplevering van de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden geschiedt, tenzij anders wordt
overeengekomen, op de door Opdrachtgever aangegeven datum en volgens het werkplan van Opdrachtgever.
35.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Opdrachtgever het werk na inspectie schriftelijk heeft
goedgekeurd en eventuele restpunten of gebreken naar tevredenheid van Opdrachtgever zijn hersteld en de
Opdrachtgever van Opdrachtgever verklaard heeft dat het door Opdrachtnemer uitgevoerde werk als opgeleverd
beschouwd kan worden. Goedkeuring en/of betaling ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting
of aansprakelijkheid. Indien het werk door Opdrachtgever niet wordt goedgekeurd zal de Opdrachtgever dit
onder opgaaf van redenen aan Opdrachtnemer laten weten.
35.4 Opdrachtnemer zal in geval van afkeuring door Opdrachtgever op de eerste plaats verzoek van
Opdrachtgever overgaan tot herstel of vervanging van het afgekeurde, zonder dat Opdrachtnemer recht heeft op
enige extra vergoeding en onverminderd het recht van Opdrachtgever op vergoeding van de geleden schade.
Opdrachtgever heeft in geval van afkeuring het recht haar betalingsverplichtingen jegens Opdrachtgever op te
schorten.


36. Onderhoud

36.1 Indien de onderhoudstermijn niet in de overeenkomst is vermeld, bedraagt deze één jaar na oplevering van
het werk. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de onderhoudstermijn echter niet eindigen voordat de
onderhoudstermijn, die geldt tussen Opdrachtgever en haar Opdrachtgever, is geëindigd.
36.2 Opdrachtnemer zal gebreken die tijdens de onderhoudstermijn ontstaan op eerste verzoek van
Opdrachtgever kosteloos en met bekwame spoed herstellen.
36.3 Indien Opdrachtnemer weigert, na daartoe een sommatie te hebben ontvangen, om gebreken die tijdens de
onderhoudstermijn zijn ontstaan zo spoedig mogelijk te herstellen, is Opdrachtgever gerechtigd om deze
herstelwerkzaamheden zelf of door een derden te laten uitvoeren waarbij Opdrachtnemer verplicht is de daarmee
gemoeide kosten integraal te vergoeden.


37. Wet Ketenaansprakelijkheid

37.1 Opdrachtnemer is gehouden mee te werken aan het scheppen en waarborgen voor de inning van
belastingen, premies en sociale lasten verband houdende met de te verrichten werkzaamheden en zal ervoor zorg
dragen dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten zal worden voldaan aan alle wettelijke
verplichtingen, waaronder de verplichting tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ter zake vrijwaren voor aanspraken van derden. De verplichtingen van
Opdrachtnemer omvatten mede:
a. het beschikken over en Opdrachtgever tonen van zijn inschrijving in het Handelsregister, G rekening
overeenkomst, als mede het opgeven van zijn BTW-nummer en van het nummer van zijn vestigingsvergunning,
voor zover deze voor de uitoefening van zijn bedrijf vereist is;
b. het op verzoek van Opdrachtgever dagelijks een staat overhandigen, bevattende de namen van alle
werknemers die door hem direct te werk zijn gesteld en diens legitimatiebewijzen;
c. het wekelijkse verstrekken van een mandagenregister ter zake van het aan hem opgedragen werk. Het
mandagenregister dient onder meer de namen van alle door Opdrachtnemer bij werk ingeschakelde werknemers
alsmede een manurenverantwoording te bevatten;
d. het strikt nakomen van al zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde werknemers;
e. het eenmaal per drie maanden, of zoveel vaker als Opdrachtgever verzoekt, verstrekken van een recente
verklaring, door de belastingdienst, inzake het betalingsgedrag van Opdrachtnemer betreffende zijn afdracht van
loonbelasting en premies volksverzekeringen;
f. het strikt naleven van al hetgeen Opdrachtnemer bij of krachtens de wet gehouden is te doen in verband met de
door hem ingevolge de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst te verrichten prestatie;
g. het vrijwaren van Opdrachtgever voor de aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens haar opdrachtgever
en/of derden wegens het niet naleven door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst,
dan wel ingevolge de wet;
h. het op verzoek van Opdrachtgever tonen van het lidmaatschapsbewijs van Opdrachtnemer van een branche of
ondernemersorganisatie indien hij daarvan lid is, alsmede het opgeven van zijn aansluitnummer bij een
onderlinge waarborgmaatschappij indien hij daarbij aangesloten is.
37.2 De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te verrichten betalingen zullen voorts geschieden onder de
voorwaarde dat voorafgaande aan tewerkstelling van de hierna bedoelde werknemers:
a. Opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld of op het werk werknemers uit niet EU-landen te werk worden
gesteld onder vermelding van de namen en geboortedata en overlegging van bewijzen waaruit blijkt dat de
sociale verzekeringspremies van deze werknemers voor de duur van de te verrichten werkzaamheden in
desbetreffende andere niet EU-landen worden afgedragen; en
b. Opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld wanneer op het werk werknemers uit andere EU-landen dan
Nederland te werk worden gesteld, onder vermelding van de namen en geboortedata van de desbetreffende
werknemers en onder overlegging van bewijzen (zoals bijvoorbeeld een E 101-formulier) waaruit blijkt dat de
sociale verzekeringspremies van deze werknemers voor de duur van de te verrichten werkzaamheden in
desbetreffende andere EU-land worden afgedragen.
37.3 Opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale
verzekeringswetten, loonbelasting en premie volksverzekeringen, in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid
(de G-rekening), over te maken op de beschikbare G-rekening van Opdrachtnemer. Onverminderd het
voorgaande is te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten,
loonbelasting en premie volksverzekeringen van de onderaanneemsom in te houden namens Opdrachtnemer en
rechtsreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval, door
zodanige betaling jegens Opdrachtnemer gekweten en dient een dergelijke betaling derhalve als bevrijdend te
worden beschouwd, voor zover het deze bedragen betreft.
37.4 Ingeval Opdrachtnemer lid is van de Vereniging Registratie Onderneming (VRO) en/of een verklaring van
de Stichting Financiële Toetsing (SFT verklaring) kan overleggen, zal Opdrachtgever 40% van de loonsom op de
G-rekening storten. Indien aan beide genoemde voorwaarden niet wordt/kan worden voldaan, zal 50% van de
loonsom worden gestort bij de ontvanger der directe belastingen.
37.5 Indien Opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat de Opdrachtnemer ter zake van het aan
hem opgedragen werk een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies
volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan
Opdrachtgever dat percentage wijzigen.